Centrum starostlivosti o sluch 3M

Vitajte v 3M Centre pre ochranu sluchu

Nástroje a zdroje, ktoré majú zamestnávateľom pomôcť dosiahnuť ciele programu ochrany sluchu

Váš program na ochranu sluchu sa začína tu.

Zamestnávatelia majú povinnosť chrániť a zaistiť zdravie a bezpečnosť pracovníkov na pracovisku. Smernica Európskej rady 2003/10/ES vysvetľuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri vystavení pracovníkov rizikám vyplývajúcim z hluku, ale čo to vlastne znamená? Účinný program ochrany sluchu pomáha minimalizovať a kontrolovať riziko vzniku straty sluchu spôsobenej hlukom (NIHL). Bez ohľadu na to, či uvažujete o niečom takomto po prvýkrát alebo sa snažíte vylepšiť existujúci program, 3M vám môže pomôcť.

 • Cesta k prevencii

  Keď ste skutočne odhodlaní k prevencii straty sluchu, vaši zamestnanci budú s väčšou pravdepodobnosťou zdieľať vaše odhodlanie chrániť ich sluch. Vďaka špičkovým, osvedčeným produktom detekcie, ochrany, komunikácie a validácie je spoločnosť 3M partnerom, ktorého budete chcieť mať vždy po boku.

3M - sedem prvkov ochrany sluchu

Sedem prvkov ochrany sluchu

 •  Meranie hluku 3M
  Meranie

  Presné meranie vystavenia zamestnancov riziku hluku je jedným z kľúčových prvkov vhodného programu hodnotenia rizika. Uskutočňovanie hlukových prieskumov pomocou riešení detekcie 3M vám môže pomôcť určiť, kto je ohrozený, určiť, kto musí byť zahrnutý do vášho programu a vybrať správne ovládacie prvky a ochranné pomôcky, ktoré pomôžu znížiť riziká.

  Zistite viac o meraní hluku

 • Kontrola hluku 3M
  Regulácia

  Určité prevádzky a strojové zariadenia prodikujú vysokú hladinu hluku. Ale naozaj musia? Zariadenia a procesy môžu byť navrhnuté alebo pozmenené tak, aby fungovali tichšie, čím sa zníži počet zamestnancov zahrnutých do programu ochrany sluchu.

  Ďalšie informácie o regulácii hluku

 • Chrániče sluchu 3M
  Ochrana

  Chrániče sluchu zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane sluchu. Musia byť pohodlné, správne prispôsobené a musia poskytovať primeranú ochranu pre potreby pracoviska. Musí sa zvážiť aj zlučiteľnosť s iným osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) a schopnosť pracovníkov komunikovať. Vrátane individuálneho testovania ušných zátok a sluchátok na uši vo vašom programe vám môže pomôcť vzdelávať vašich zamestnancov o dôležitosti ochrany sluchu a overiť osobné hodnotenie útlmu (PAR) každého pracovníka.

  Informácie o ochrane sluchu

  Výber ochranného chrániča sluchu

  Používanie a starostlivosť o chránič sluchu

 •  Kontrolovania počúvania 3M
  Kontrola

  Majú vaši zamestnanci príznaky straty sluchu spôsobenej hlukom (NIHL)? Je dôležité pravidelne monitorovať pracovníkov, aby kontrolovali svoj sluch za účelom zistenia a zaznamenania zmeny. Vy následne môžete podniknúť potrebné kroky k zabráneniu straty sluchu.

  Informácie o kontrolách počutia

  Základy audiometrického testovania

 • Programy odbornej prípravy na ochranu sluchu 3M
  Školenie

  Strata sluchu spôsobená hlukom sa zvyčajne prejavuje postupne a príznaky nie sú vždy zrejmé. Je dôležité vzdelávať zamestnancov o následkoch vystavenia vysokému hluku a zabezpečiť pre nich školenie, aby správne používali ochranu sluchu. Úspech, v prevencii straty sluchu, môžete zvýšiť posilnením programov odbornej prípravy a motivácie.

  Informácie o školiacich programoch

 • Hodnotenie programu ochrany sluchu 3M
  Hodnotenie

  Uistite sa, že váš program ochrany sluchu obsahuje pravidelné programové hodnotenia, ktoré zahŕňajú spätnú väzbu zamestnancov, previerky zodpovednosti a analýzu nákladov. Týmto sa identifikujú trendy, zvýraznia sa problémové oblasti a dôjde k zlepšeniu.

  Informácie o hodnoteniach programu

 • Zachovanie záznamov ochrany sluchu 3M
  Záznam

  Dôverné, presné a aktuálne záznamy hodnotenia rizík, monitorovania zdravia a záznamy o efektívnom školení (vrátane výberu a použitia vhodných chráničov sluchu) vám pomáhajú spravovať a kontrolovať váš program. Okrem toho pomáha chrániť vašu spoločnosť a vašich zamestnancov v dlhodobom horizonte.

  Informácie o vedení záznamov

 • 3M WHS US Slovník pojmov Centra pre ochranu sluchu
  Slovník pojmov v Centre ochrany sluchu

  Ak chcete získať úplný zoznam kľúčových výrazov ochrany sluchu, ktoré sú zahrnuté v Centre na ochranu sluchu, stiahnite si Slovník pojmov 3M Centra ochrany sluchu.

  Stiahnuť slovník pojmov (PDF, 369.50 KB)

Dôležité body 3M Centra ochrany sluchu
 • Centrum ochrany sluchu 3M

  Používanie Centra

  Pri skúmaní siedmich prvkov ochrany sluchu v zamestnaní nájdete informácie a zdroje v každej z týchto kategórií:

  •     Kľúčové Poučenia - dôležité body v každej téme
  •     Kľúčové pojmy - definície pojmov a termínov
  •     Začíname - kroky k implementácii každého z prvkov programu
  •     Požiadavky - Zhrnutie toho, čo musia zamestnávatelia urobiť, aby dodržiavali platné predpisy
  •     Okrem základov - Nápady na posilnenie vášho programu
  •     Zvážili ste? - Otázky na vytvorenie diskusie o účinnosti vášho programu
  •     Zdroje - odkazy na články, nástroje a referenčné materiály

Dôležitá poznámka

Tieto informácie sú vo všeobecnosti založené na európskych požiadavkách. Vaše miestne požiadavky sa môžu líšiť. Pre ďalšie informácie si vždy naštudujte váš vnútroštátny predpis. Táto webová stránka obsahuje prehľad o všeobecných informáciách a nevyslovuje nejaké závery. Čítanie informácií obsiahnutých v tomto tréningovom programe neosvedčuje vašu odbornú spôsobilosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Informácie zostavené v tomto tréningovom programe sú aktuálne k dátumu uverejnenia a požiadavky sa môžu v budúcnosti zmeniť. Na tieto informácie by ste sa nemali spoliehať izolovane, pretože obsah je často sprevádzaný dodatočnými a/alebo objasňujúcimi informáciami. Musia sa dodržiavať všetky platné národné zákony a predpisy.

Ďalšie informácie vám poskytne miestna kancelária spoločnosti 3M.