1. Slovensko
 2. Právne informácie

3M Slovensko

Dôležité právne informácie

 

 • Pred používaním tejto internetovej stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky. Váš vstup na internetovú stránku a používanie stránky a jej materiálov je podmienené vašim súhlasom a úplným dodržiavaním týchto podmienok. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, mali by ste internetovú stránku hneď opustiť a ukončiť akékoľvek ďalšie používanie materiálov, ktoré ste z internetovej stránky získali.

 • Ďalšie podmienky a upozornenia

  Ďalšie podmienky sa budú vzťahovať na obchodné transakcie spoločnosti 3M, alebo na reklamné akcie spoločnosti 3M robené prostredníctvom tejto internetovej stránky. Ďalšie podmienky sa vzťahujú na služby v informačnej oblasti, chatovacie aplikácie a/alebo ďalšie oznamovacie alebo komunikačné aplikácie na tejto internetovej stránke. Žiadne ustanovenia týchto právnych informácií nemajú za cieľ zmeniť, alebo doplniť akúkoľvek dohodu, ktorá bola uzatvorená medzi vami a spoločnosťou 3M a je aktuálne platná.

  Hoci sú tieto podmienky určené všeobecne pre všetok obsah nachádzajúci sa pod doménou 3M.com, môže táto internetová stránka obsahovať iné prehlásenia o vlastníctve a podmienkach užívania, ktoré je taktiež nutné dodržiavať tak, ako sa vzťahujú na konkrétne časti internetovej stránky. Určité časti tejto internetovej stránky sú určené pre užívateľov v konkrétnych krajinách, ktoré sú označené odkazom na konkrétnu krajinu v informáciách obsiahnutých v záhlaví internetovej stránky (napríklad ""3M United States"", ""3M United Kingdom"", alebo ""3M Australia""). Podmienky pre užívanie internetových stránok pre konkrétnu krajinu sa môžu líšiť a možno ich zobraziť z internetovej stránky spoločnosti 3M pre konkrétnu krajinu. Spoločnosť 3M môže kedykoľvek zrušiť, alebo zmeniť akékoľvek práva uvedené v týchto právnych informáciách tak, že aktualizuje túto stránku.

 • Ostatné práva k duševnému vlastníctvu

  Upozorňujeme vás, že akýkoľvek výrobok, proces, alebo technológia uvedená v materiáloch na tejto internetovej stránke môže byť predmetom iných práv k duševnému vlastníctvu vyhradených spoločností 3M a nie je na ne týmto poskytovaná licencia. 3M, logo 3M, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard a Thinsulate a väčšina ostatných názvov výrobkov na tejto internetovej stránke sú celosvetové ochranné známky či registrované ochranné známky spoločnosti 3M. Ochranné známky iných osôb sú označené všade, kde je to možné a spoločnosť 3M uznáva práva týchto osôb.

 • Príslušnosť k americkej vláde

  Použitie, duplikácia, alebo zverejnenie úradmi americkej vlády je predmetom obmedzení stanovených v DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) a FAR 52.227-19 a ostatných následných predpisov, ktoré sa na to môžu vzťahovať.

 • Odmietnutie zodpovednosti

  INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ VO VEREJNEJ PODOBE, IBA PRE ÚČELY INTERNÝCH INFORMÁCIÍ, BEZ AKÝCHKOĽVEK PREHLÁSENÍ ČI ZÁRUK PRESNOSTI, ALEBO ÚPLNOSTI INFORMÁCIÍ ČI INÝCH ZÁRUK, VRÁTANE NEPRIAMEJ ZÁRUKY KVALITY, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI KU KONKRÉTNEMU ÚČELU, ALEBO NEPORUŠOVANIU NARIADENÍ. SPOLOČNOSŤ 3M V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ŽIADNEJ OSOBE ZA PRIAME, NEPRIAME, SÚVISIACE, ZVLÁŠTNE, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY Z POUŽÍVANIA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, ALEBO SPÔSOBENÉ SPOLIEHANÍM SA NA INFORMÁCIE ČI MATERIÁLY SPRÍSTUPNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ČI INEJ STRÁNKE S HYPERTEXTOVÝM ODKAZOM, VRÁTANE (AVŠAK NIELEN) ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, PRERUŠENÍM OBCHODNEJ ČINNOSTI ALEBO STRATOU ÚDAJOV A TO AJ AK BOLA SPOLOČNOSŤ 3M VÝSLOVNE UPOZORNENÁ NA MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD, V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYŇATIE ODVODENÝCH ZÁRUK A ZISTENÍ, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYŇATIA SA VÁS NEMUSIA TÝKAŤ.

  Materiál na tejto internetovej stránke môže obsahovať technické nepresnosti, alebo tlačové chyby a informácie budú menené, aktualizované a mazané bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť 3M môže kedykoľvek zlepšovať a/alebo meniť výrobky a/alebo programy popísané v tomto materiáli. Spoločnosť 3M neposkytuje žiadne záruky ohľadne toho, že táto internetová stránka bude prevádzkovaná bez prerušení či chýb, alebo že vady budú napravené. Spoločnosť 3M nezodpovedá za to, že táto internetová stránka je zlučiteľná s vašim počítačovým vybavením, alebo že táto internetová stránka, alebo jej server je bez chýb či vírusov, červov a trójskych koňov a spoločnosť 3M nezodpovedá za žiadne škody, ktoré prípadne utrpíte v dôsledku takýchto škodlivých súčastí.

  Okrem toho spoločnosť 3M nerobí žiadne prehlásenia či záruky o akejkoľvek inej internetovej stránke, na ktorú vstúpite prostredníctvom tejto internetovej stránky. Odkazy na takéto internetové stránky zverejnené spoločnosťou 3M sú poskytnuté iba pre vaše pohodlie a nesmú byť chápané tak, že spoločnosť 3M takéto internetové stránky alebo ich obsah podporuje.

 • Poskytovanie informácií spoločnosti 3M

  Pre všeobecné údaje pozri naše prehlásenie o zaistení dôvernosti údajov. Spoločnosť 3M od vás nehodlá prostredníctvom tejto internetovej stránky získať dôverné, alebo chránené údaje, pokiaľ nemáte inú písomnú dohodu so spoločnosťou 3M týkajúcu sa zdieľania takýchto údajov. Akékoľvek údaje, ktoré spoločnosť 3M získa prostredníctvom tejto internetovej stránky, s výnimkou vašich osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti 3M, budú považované za NEDÔVERNÉ. POSKYTNUTÍM ÚDAJOV SPOLOČNOSTI 3M PROSTREDNÍCTVOM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, ALEBO INAK POMOCOU ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV BEZ PÍSOMNEJ DOHODY SO SPOLOČNOSŤOU 3M O POSKYTOVANÍ ÚDAJOV CHÁPETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ 3M MÔŽE TAKÉTO ÚDAJE POUŽIŤ K AKÉMUKOĽVEK ÚČELU BEZ TOHO, ABY VOČI VÁM MALA NEJAKÝ ZÁVÄZOK. Ak chcete dostávať informácie o tom, ako predkladať spoločnosti 3M rôzne nápady, kliknite na "Kontaktujte nás" a požiadajte o kópiu príručky "O vašich nápadoch".