Spolupráca ľudí
Stanovenie jasných očakávaní pre dodávateľov

Zlepšovanie životov, v spolupráci s našimi dodávateľmi, začína zavedením správnych zásad.

Práca s dodávateľmi

Stanovenie jasných očakávaní pre našich dodávateľov

V našom Štandarde pre udržateľnosť zdrojov (PDF, 20KB), sú stanovené očakávania pre dodávateľov prostredníctvom Zásad 3M pre dodávateľské reťazce: EHS, doprava, ľudské/pracovné zdroje a dodávané materiály. Tieto zásady sa týkajú výberu a udržania všetkých dodávateľov, ktoré poskytujú tovary a služby pre 3M na celom svete. Selektívne posudzujeme, či dodávatelia jednajú v súlade s týmito zásadami. Pri zistení nezhody sa 3M pokúša pracovať s príslušným dodávateľom na náprave situácie. Očakávame, že dodávateľ si vypracuje nápravný akčný plán, aby svoje činnosti uviedol do zhody so zásadami. Ak si dodávateľ takýto plán nevypracuje, alebo ak ho neimplementuje, 3M prikročí k ukončeniu obchodného vzťahu.

V roku 200 sme si stanovili cieľ preskúmať najmenej 80% dodávateľov z nasledovných krajín: Čína, India, Kórea, Taiwan, Thajsko, Brazília, Mexiko, Rusko a Turecko, aby sme zaistili zhodu s 3M štandardmi pre rok 2005 v oblasti EHS, dopravy, pracovných a ľudských vzťahov. V roku 2013 sme splnili náš cieľ preskúmať 80% dodávateľov z uvedených krajín.

 


Konfliktné minerály

 

  • Jeden z problémov, ktorému sa venujú zásady 3M pre dodávateľské reťazce je problém „konfliktných minerálov“. Obavy, že zisky z ťažby minerálov (najmä cínu, tantalu a zlata) v Demokratickej Republike Kongo (DFC) sa používali na financovanie extrémneho násilia v danom regióne, viedli k požiadavke amerického Dodd-Frankovho zákona o finančnej reforme z roku 2010, aby verejne obchodované americké spoločnosti identifikovali zdroje týchto minerálov potrebných pre funkcionalitu výroby produktov, ktoré vyrábajú alebo si objednávajú ich výrobu.

    Zisťovanie 3M týkajúce sa dôvodnej krajiny pôvodu a program náležitej starostlivosti v súvislosti s konfliktnými minerálmi sú uvedené v 3M formulári SD a Správe o konfliktných mineráloch z roku 2013, ktoré sú k dispozícii na nasledovnom linku: SEC Filings.

    3M je členom iniciatívy pre bezkonfliktné zdroje (CFSI), čo je široko odvetvová iniciatíva na vypracovanie kontrolných systémov týkajúcich sa metalurgických závodov a rafinérií prostredníctvom nezávisle hodnotených auditov v rámci programu bezkonfliktných metalurgických závodov (CFS). 3M nabáda svojich dodávateľov a akékoľvek iné spoločnosti, ktoré ešte nie sú členmi, aby sa pripojili k CFSI. Zvýšená účasť naprieč dodávateľským reťazcom posilní spoločné snahy o zvýšenie vplyvu na metalurgické závody a rafinérie, aby sa pripojili k programu CFS a boli potvrdení ako bezkonfliktní vo vzťahu k DFC. Na podporu záväzku 3M voči CSFI a programu CFS, v januári 2014 spoločnosť 3M prispela do Fondu CSFI metalurgických závodov, ktorý poskytuje finančnú pomoc závodom, u ktorých sa prvý rok vykonáva audit v rámci programu CFS. Tento fond podporuje metalurgické závody, aby sa pripojili k programu CFS a boli potvrdení ako bezkonfliktní vo vzťahu k DFC.

    Informácie pre dodávateľov nájdete na nasledovnom linku: Konfliktné minerály.