Lesná krajina
Náš záväzok k udržateľnému lesnému hospodárstvu

Veríme, že máme zodpovednosť za ochranu kritických prostredí a druhov po celom svete.

Záväzok 3M k udržateľnému lesnému hospodárstvu

3M je pre svoju oddanosť životnému prostrediu jednou z najvyhlásenejších spoločností na svete.

Viac ako 40 rokov bola spoločnosť 3M lídrom medzi globálnymi spoločnosťami – s priekopníckym prístupom ku konceptu udržateľnosti vo svojich výrobných procesoch, počínajúc svojim prelomovým programom na prevenciu znečisťovania (3P) v roku 1975, po dnešné široké portfólio udržateľných produktov.

Pre našu spoločnosť sme tiež stanovili prísne environmentálne ciele, aby sme sa zaoberali klimatickými zmenami, správcovstvom vôd, emisiami do ovzdušia a znižovaním odpadu, pri súčasnom zvyšovaní recyklovateľnosti a recyklovaného obsahu v našich obaloch.

Ako globálna spoločnosť veríme, že máme zodpovednosť voči spoločnosti vo všeobecnosti a obzvlášť voči komunitám, v ktorých žijeme a pracujeme. To zahŕňa ochranu kritických druhov a prostredí. Venovali sme viac ako 20 miliónov organizácii The Nature Conservancy pre zachovanie kritickej biodiverzity a prostredí v Spojených štátoch, Číne, Mexiku a Brazílii.

 


Zodpovedný prístup k zdrojom papiera

 

  • Súčasťou našich snáh o celkovú udržateľnosť je dlhodobý záväzok k zodpovednému využívaniu lesov. Papierové produkty odoberáme od dodávateľov, pri ktorých veríme, že zdieľajú naše hodnoty a sú rovnako oddaní snahám o ochranu lesných oblastí.

    3M zásady pre zdroje papiera a buničiny majú za cieľ zaistiť, že všetky vlákna z čerstvého dreva, ktoré sa používajú pre naše papierové výrobky a obaly pochádzajú zo zdrojov, ktoré chránia lesy a rešpektujú práva pracovníkov a ľudí, ktorí žijú v lesoch alebo od nich závisí ich živobytie. 3M bude akceptovať iba také čerstvé drevné vlákna, ktoré sa dajú vystopovať k lesnému zdroju, boli dokázateľne získané legálne a v súlade s ochranou lesov s vysokým uhlíkovým potenciálom, veľkých ochranárskych hodnôt a práv pracovníkov a pôvodného obyvateľstva.

    Sme partnermi neziskovej organizácie The Forest Trust (TFT), ktorá má bohatú tradíciu v smerovaní spoločností k vývoju a implementácii zodpovedného získavania papiera a buničiny a k zlepšovaniu lesného hospodárenia naprieč globálnymi dodávateľskými reťazcami. Spolu zapájame našich priamych a nepriamych dodávateľov a snažíme sa spätne vystopovať 3M materiály k papierňam a lesným zdrojom, vzdelávať ich ohľadne problémov lesného hospodárstva, ktorými sa zaoberajú Zásady a podporovať ich pri vytyčovaní vlastných programov na zodpovedné získavanie drevitých vlákien. Vďaka tejto spolupráci v duchu našich Zásad využívame silu nášho dodávateľského reťazca na podporu zodpovedného získavania surovín a udržateľnosti lesných zdrojov po celom svete.


Udržateľné inovácie

 

  • 3M pokračuje v posúvaní vývoja udržateľných produktov. Jedným z príkladov sú naše zelenšie lístky Post-it® a recyklované lístky Post-it®, ktoré sú vyrobené zo 100% recyklovaného papiera a obal recyklovaných poznámkových lístkov je vyrobený zo 100% recyklovaného kartónu. Ponúkame tiež 100% recyklované spájané lístky Post-it®, zelenšie záložky Post-it® a recyklované tabuľové hárky Post-it®. Všetky lístky Post-it® sú 100% recyklovateľné.

    Niektoré značkové produkty Post-it® a Scotch® teraz používajú revolučné lepidlo, vyrobené primárne z obnoviteľných rastlín. Znižuje sa tým používanie ropy vo výrobnom procese, čo je lepšie pre životné prostredie.

    Toto všetko spolu pomáha chrániť naše svetové lesy, znižovať vplyv klimatických zmien a zlepšovať životy po celom svete. V spolupráci s našimi dodávateľmi, zamestnancami, zákazníkmi a zainteresovanými stranami v rámci komunity budeme pokračovať v plnení dnešných potrieb spoločnosti, pri rešpektovaní potrieb budúcich generácií.