Spolupráca ľudí
Riadime sa princípmi iniciatívy OSN Global Compact

3M sa hrdo hlási k princípom v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a antikorupčného správania.

Iniciatíva OSN Global Compact

OSN Global Compact je strategickou iniciatívou pre spoločnosti, ktoré chcú zosúladiť svoje činnosti a stratégie s desiatimi univerzálne akceptovanými princípmi v oblastiach ľudských práv, pláce, životného prostredia a antikorupčného správania. Spoločnosť 3M sa stala signatárom iniciatívy OSN Global Compact vo februári 2014.


 


 

 • Inge Thulin, generálny riaditeľ

  Náš záväzok – správa od nášho predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa.

  S potešením potvrdzujem, že 3M podporuje desať princípov iniciatívy OSN Global Compact. Hoci sme vždy konali v súlade so základnými hodnotami reprezentovanými touto iniciatívou, sme hrdí, že môžeme svoju príslušnosť k týmto zásadám formálne potvrdiť. Prostredníctvom tohto záväzku vyjadrujeme náš zámer implementovať tieto princípy a spraviť ich súčasťou stratégie, kultúry a každodenných činností našej spoločnosti. Chceme sa tiež zapojiť a tešíme sa na spoločné projekty, ktoré podporujú celkový rozvoj cieľov OSN po celom svete.

  S úctou,

  Inge G. Thulin
  Predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ


Princípy

 

 • Ľudské práva

  Princíp : Firmy by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne dojednaných ľudských práv; a
  Princíp 2: zabezpečiť, že sa žiadnym spôsobom nebudú podieľať na ich porušovaní.

 • Pracovné normy

  Princíp 3: Firmy by mali rešpektovať slobodu združovania a uznať právo kolektívne vyjednávanie;
  Princíp 4: eliminovať akékoľvek formy nútenej práce;
  Princíp 5: nesmú dovoliť využívanie detskej pracovnej sily a
  Princíp 6: eliminovať diskrimináciu v práci.

 • Životné prostredie

  Princíp 7: Firmy by mali podporovať preventívny prístup k environmentálnym výzvam;
  Princíp 8: odporovať iniciatívy propagujúce zodpovedný prístup k životnému prostrediu; a
  Princíp 9: podporovať vývoj a rozširovanie technológií ohľaduplných k životnému prostrediu.

 • Boj proti korupcii

  Princíp 10: Firmy by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a úplatkárstva.


Oboznamovanie s dosiahnutým pokrokom v 3M

 

 • Aktivity 3M spojené s prácou na implementácii 10 princípov iniciatívy OSN Global Compact do obchodných stratégií a globálnych činností nájdete v našej Správe o udržateľnosti za rok 2014. Index iniciatívy OSN Global Compact uvedený v správe poskytuje odkazy na každý z 10 princípov a náš pokrok v rámci relevantných častí správy.