Vzor pozadia 3M
Naším cieľom je zlepšovať vaše podnikanie, našu planétu a každý život.

Zlepšovanie každého života je vzrušujúca a ambiciózna snaha. Je to správna vec a základ toho, kým sme.

Naše ambície pre každý život

Predstavte si svet, kde sa zlepšuje každý život – kde sú spoľahlivo k dispozícii prírodné zdroje, ľudia majú prístup k vzdelaniu a možnosť vzdelávať sa a kde sú komunity v bezpečí, zdravé, prepojené a prekvitajú.

Naším cieľom je urobiť takýto svet realitou. Také veľké ambície však nebudú jednoduché. Preto sme sa v 3M zaviazali k nasledovnému:
 

 • Budeme sa usilovať vytvárať vedu a technológiu, aby sme tieto ciele dosiahli.
 • Budeme podporovať zanietenie a zvedavosť jednotlivcov jednak v rámci spoločnosti a tiež v našich komunitách.
 • Pripustíme, že nedokážeme uspieť sami a zaviažeme sa stimulovať a podporovať spoluprácu pre zlepšenie každého života na zemi.

Zistite viac o tom, ako zlepšujeme životy.

 


Náš záväzok a naša cesta

 

 • Od roku 1932 sme boli na čele spoločností, ktoré prijímali programy a zásady na zaistenie ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a ekonomickej životaschopnosti.

  Rozbaľte, aby ste videli našu kompletnú časovú os udržateľnosti.

  1932: 3M zavádza krátkodobé a dlhodobé krytie invalidity, penzijný plán a plán poistenia v nezamestnanosti.

  1949: Predstavenie prvého plánu 3M pre nákup akcií zamestnancami.

  1951: Vytvorenie 3M oddelenia pre bezpečnosť a ochranu.

  1953: Založenie Nadácie 3M, jednej z prvých korporátnych charitatívnych nadácií v Amerike.

  1961: Vytvorenie 3M oddelenia pre vodu a zdravotnú techniku.

  1963: Vytvorenie spolku 3M Carlton Society na oceňovanie vynikajúcich technických zamestnancov.

  1964: Do medicínskeho oddelenia 3M prichádza prvý oficiálne vyštudovaný priemyselný hygienik a lekársky fyzik.

  1970: Začína sa environmentálne posudzovanie produktov. Vzniká organizácia pre ekologické inžinierstvo a kontrolu znečistenia (EE&PC). Služby priemyselnej hygieny a lekárskej fyziky sa rozširujú do prevádzok 3M mimo Spojených štátov.

  1971: Je založený program pre charitatívne príspevky pracovníkom 3M na dôchodku.

  1973: Začiatok skupinovej dopravy do práce pri plnom vyťažovaní kapacity áut (van pool). Sformovanie oddelenia na riadenie energií.

  1974: 3M je medzi prvými korporáciami, ktorá ponúka podnikový program pre asistenciu zamestnancom, v rámci ktorého poskytuje zamestnancom a ich rodinám vzdelávacie a konzultačné služby.

  1975: Správna rada 3M prijíma environmentálne zásady spoločnosti 3M. Vytvorenie programu na prevenciu znečisťovania (3P). Výsledok prvého roku: 19 projektov zabránilo 73.000 ton emisií do ovzdušia a 2.800 ton kalu.

  1977: 3M a Americká agentúra pre ochranu životného prostredia sponzorujú štyri konferencie týkajúce sa prevencie znečisťovania.

  1980: Prvé prijatie bezpečnostných a zdravotných zásad 3M.

  1981: Začína sa program environmentálnych auditov.

  1984: Svetové environmentálne centrum udeľuje 3M prvú výročnú zlatú medailu za medzinárodné korporátne environmentálne úspechy. 3M je prvou korporáciou, ktorá ponúka zamestnancom služby pre starostlivosť o choré deti. V priebehu toho istého roku začína spoločnosť 3M pracovníkom v USA distribuovať 3M prieskum a globálne štandardný dotazník, na základe ktorého každé dva roky zisťuje názory svojich zamestnancov. Je vytvorený program 3M CARES (poskytovanie komunitných služieb zamestnancami na dôchodku), ktorí pod vlajkou 3M združuje dobrovoľníkov z radov dôchodcov a zapája ich do špecifických aktivít.

  1986: Vytvorenie 3M ceny pre komunitných dobrovoľníkov.

  1987: Sformovanie 3M korporátnej komisie pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Spustenie 3M programu na zníženie emisií do ovzdušia.

  1988: Boli prijaté zásady 3M pre postupnú elimináciu chemických látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.

  1989: Prijatie a verejné oznámenie environmentálnych cieľov spoločnosti 3M pre rok 2000. Prijatie zásad 3M pre ochranu bezpečnosti zamestnancov, zdravia a životného prostredia. Národná federácia pre divokú prírodu (National Wildlife Federation) udeľuje spoločnosti 3M cenu za úspechy v oblasti životného prostredia.

  1990: Predstavenie poznámkových lístkov Post-it® z recyklovaného papiera. Schválenie 16-bodového bezpečnostného programu 3M.

  1991: 3M získava od Americkej agentúry na ochranu životného prostredia ocenenie za ochranu stratosférickej ozónovej vrstvy.

  1993: Spoločnosť 3M splnila cieľ na zníženie celosvetových emisií do ovzdušia o 70%. Udelenie americkej korporátnej ceny za aktivity v oblasti ochrany rýb a divokej prírody.

  1994: Americká agentúra pre ochranu životného prostredia ocenila 3M za úspešnú účasť v dobrovoľnom programe na znižovanie emisií do ovzdušia 33/50.

  1995: 3M uvádza celosvetovo prvý inhalátor s meračom dávok vyrobený bez chlórovaných a fluórovaných uhľovodíkov (CFC), určený na liečenie astmy. 3M iniciuje program na zníženie množstva poranení a ochorení o 50% za štyri roky. Spoločnosť 3M je ocenená národnou medailou za technológiu, čo je najvyššie ocenenie pre technické úspechy v USA.

  1996: Rada rezidenta Clintona pre udržateľný rozvoj si vyberá program spoločnosti 3M nazvaný 3P a udeľuje mu cenu za udržateľný rozvoj. Formalizácia systému environmentálneho riadenia 3M. Vytvorenie globálneho bezpečnostného a zdravotného plánu 3M.

  1997: 3M formalizuje systém riadenia cyklu životnosti, aby zaistila zohľadňovanie environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných aspektov vo vývoji nových produktov. Vedci 3M dostávajú cenu „Hrdinovia chémie" od Americkej chemickej spoločnosti, za vývoj hydrofluórovaných éterov (HFE) ako náhrady za CFC. 3M zavádza program Lifescapes pre pomoc zamestnancom chrániť svoje zdravie, bezpečnosť a celkový dobrý stav v práci aj doma. 3M zavádza program Lifescapes pre pomoc zamestnancom chrániť svoje zdravie, bezpečnosť a celkový dobrý stav v práci aj doma.

  1998: 3M stanovuje ciele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na zníženie poranení na pracovisku a chorobnosti o 25% za tri roky.

  1999: Nemecký Hamburger Umweltinstitut dáva spoločnosť 3M na druhé miesto medzi 50 najväčšími spoločnosťami sveta využívajúcimi chémiu.

  2000: Vznik 3M GIVES (granty iniciované dobrovoľníckymi službami).

  2001: Uvedenie environmentálnych cieľov pre rok 2005. Do programu príspevkov 3M je pridaný environmentálny rozmer. 3M dostáva cenu nadácie National Points of Light za vynikajúce výsledky v oblasti korporátnych komunitných služieb.

  2002: Spoločnosť 3M je uvedené v Dow Jonesovom indexe pre udržateľnosť ako líder v kategórii priemyselných tovarov a služieb. Začlenenie 3M do FTSE indexu spoločensky zodpovedných investícií. 3M dostáva cenu "Vision for America" od organizácie pre zachovávanie krás Ameriky (Keep America Beautiful).

  2003: 3M dostáva od Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia cenu Clean Air Excellence Award za vynikajúce výsledky v oblasti ochrany ovzdušia, v kategórii regulačné/koncepčné inovácie.

  2004: Americká agentúra pre ochranu životného prostredia a Ministerstvo pre energetiku udeľujú spoločnosti 3M cenu 2004 Energy Star za jej vedúce postavenie v oblasti riadenia energií.

  2005: 3M získava cenu Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia za ochranu klímy. Spoločnosť 3M umožňuje svoj program korporátnych environmentálnych cieľov pre roky 200-2005, pričom prekonáva každý cieľ a uvádza novú sadu korporátnych environmentálnych cieľov pre roky 2005-2010. 3M dostáva od Národného okrúhleho stola pre prevenciu znečisťovania cenu za najcennejšiu prevenciu znečistenia za rok 2005. Americká agentúra pre ochranu životného prostredia vyberá 3M, ako vôbec prvý subjekt na korporátnej úrovni, za víťaza národnej environmentálnej ceny National Environmental Performance Track Outreach Award.

  2008: 3M ustanovuje divíziu pre obnoviteľné energie. 3M formuluje nové strategické princípy udržateľnosti.

  2010: Na jeseň roku 2010 sa 3M spája s americkou agentúrou EPA a Minnesotskou agentúrou pre kontrolu znečisťovania (MPCA), aby na Minnesotský štátny veľtrh priniesli výstavný pavilón EPA ENERGY STAR. Pozrite si toto video.

  2011: 3M predstavuje ciele udržateľnosti 2015. Spoločnosť 3M je ôsmykrát po sebe ocenená Americkou agentúrou pre ochranu životného prostredia a Ministerstvom energetiky a získava cenu „Sustained Excellence Award for Energy Management“ za kontinuálne zlepšovanie v oblasti riadenia energií.

  2013: Zamestnanci 3M dobrovoľne odpracujú viac ako 250.000 hodín a 3M prispieva sumou 61,6 milióna dolárov v globálnej hotovosti a nepeňažných produktových dotáciách.

  2014: 3M sa pripája k iniciatíve OSN Global Compact. A za celosvetové snahy o uchovávanie energie je spoločnosť 3M ocenená Americkou agentúrou pre ochranu životného prostredia cenou ENERGY STAR®. Bolo to desiaty rok po sebe, čo sme toto ocenenie, ako prví v priemysle, dostali.


Naše partnerstvá

 

 • Dôležitou súčasťou našej stratégie udržateľnosti je spolupráca. Spájame sa s rozličnými organizáciami, aby sme získali rozličné pohľady na problematiku udržateľnosti, lepšie pochopili stanoviská zainteresovaných strán a mohli sa učiť z úspechov a zlyhaní našich partnerov.

 • Logo ochrany prírody

  Ochrana prírody

  Spolu sme financovali projekty v Spojených štátoch, Číne, Brazílii, Kanade a Mexiku.

 • Obrázok vodopádu

  Tmavý les

  Grant Nadácie 3M vo výške 500.000 dolárov pomôže zaistiť najväčší jednorazový súkromný nákup pozemkov pre zachovanie kanadskej histórie, čím sa Yellowstonský park rozšíri až po Yukon. Takéto spojenie chránených území pomôže zregenerovať prostredie pre život jeleňov karibu a iných kritických druhov.

 • Lesné územie na uchovanie prírodného dedičstva

  Partnerstvo s organizáciou na ochranu lesov Minnesota Forest Legacy

  Grant vo výške 1,5 milióna dolárov na ochranu 89.000 akrov pôdy v severnej Minnesote pomôže vytvoriť jeden z najväčších nedotknutých lesov v celej krajine

 • Trávnaté vrchy

  Koruna kontinentu

  V roku 2011 3M poskytla grant 1 milión dolárov na prepojenie siete chránených verejných území s rozlohou 60 miliónov akrov, ktoré ležia v Montane, Idahu, Wyomingu a siahajú až do južnej Britskej Kolumbie. To predstavuje najväčšiu akvizíciu pre zachovanie prírody v histórii Severnej Ameriky.

 • Emisné kredity

  Spoločnosť 3M dokázala v rámci environmentálnych zákonov USA získať emisné kredity za znižovanie svojich emisií do ovzdušia nad rámec zákonných environmentálnych požiadaviek. Vo väčšine prípadov sme tieto kredity buď predali a zisk venovali na environmentálne prospešné projekty alebo sme venovali samotné kredity štátnym a lokálnym vládam pre zvýšenie kvality ovzdušia.

 • Inštitút pre svetové zdroje

  S Inštitútom pre svetové zdroje a našimi partnermi vo Svetovej obchodnej rade pre udržateľný rozvoj spolupracujeme na vývoji globálneho protokolu pre kvantifikáciu uhlíkových emisií v dodávateľskom reťazci a naprieč životnými cyklami produktov.

 • Dizajn pre životné prostredie

  Naša divízia pre stavebné a komerčné služby sa prostredníctvom Americkej agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) podieľa na iniciatíve nazvanej Dizajn pre životné prostredie (DFE). V rámci tejto iniciatívy pracujú výskumníci 3M s vládnymi špecialistami na identifikácii účinných chemikálií pre čistiace produkty, ktoré chránia zdravie ľudí aj životného prostredia.