• Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami

  Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami

  Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami

  Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami

  Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami

  • Šírenie obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov medzi firmami

   Úrady naliehavo upozorňujú firmy, aby sa oboznámili s legislatívou na ochranu údajov, a tak sa vyhli porušeniu zákonov. Podľa údajov spoločnosti Holdings, ktorá poskytuje softvér ako službu (SaaS), sa medzi globálnou firemnou komunitou šíria obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, predovšetkým z dôvodu neistôt týkajúcich sa predpisov.

   Približne 52 percent subjektov odpovedalo, že po uvedení všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov očakávajú pokutu a dve tretiny subjektov sú presvedčené o tom, že v dôsledku nových pravidiel budú musieť zmeniť svoju podnikateľskú stratégiu v Európe.

   Výsledky prieskumu taktiež ukazujú, že mnohé organizácie nedokážu využívať technológie na to, aby riešili obavy súvisiace s ochranou osobných údajov. Iba 44 percent z nich napríklad uviedlo, že monitorujú aktivity používateľov a v prípade porušenia pravidiel používania údajov ich na to upozorňujú.

   Súčasne iba 53 percent subjektov uviedlo, že klasifikujú informácie s cieľom ich zosúladenia so systémami riadenia prístupu. 47 percent subjektov ďalej pripustilo, že nepoužívajú žiadne kontrolné mechanizmy ani postupy, ktorými by sa riadil prístup ku cloudovým úložiskám a k systémom na zdieľanie súborov určeným pre bežných spotrebiteľov.

  • Ron Hovsepian, výkonný riaditeľ spoločnosti Intralinks, hovorí: „Okamžité kroky, ktoré by všetky firmy mali zvážiť z dôvodu zabezpečenia súladu, zahrňujú vytvorenie stratégie suverenity údajov, vyhodnocovanie rizík, vzdelávanie zamestnancov a overovanie toho, či všetci dodávatelia cloudových služieb spĺňajú smernice v jednotlivých oblastiach.“ Zdôraznil, že po celom svete sa zavádzajú nové zákony o ochrane osobných údajov v snahe podporiť miestne ekonomiky, chrániť záujmy národnej bezpečnosti a lepšie chrániť údaje občanov.

   Ron Hovsepian však upozorňuje, že snaha o urýchlené aktualizovanie spôsobu, akým sa bude narábať s osobnými údajmi v jednotlivých oblastiach, vedie ku globálnemu zmätku z hľadiska suverenity údajov a spochybňuje medzinárodné obchodné stratégie, postupy a procesy. Alan Rodger, vedúci analytik v spoločnosti Ovum, dodal, že firmy môžu zabezpečiť súlad s nariadeniami vytvorením stratégie suverenity údajov, vzdelávaním zamestnancov, vyhodnocovaním rizík a overovaním toho, či všetci dodávatelia cloudových služieb spĺňajú podmienky smerníc v jednotlivých oblastiach.