• share

  ECHA v roku 2020 zakáže n-propylbromid podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH

  27 júla 2017
  share

  EÚ stanovuje dátum ukončenie pre n-propylbromid
  EÚ stanovuje dátum ukončenie pre n-propylbromid

  • Európska chemická agentúra (ECHA) oznámila, že do roku 2020 bude n-propylbromid v EÚ zakázaný.

   Je to oficiálne. N-propylbromid (nPB), rozpúšťadlo bežne používané pri čistení a odmasťovaní parou, spĺňa kritériá Európskej chemickej agentúry (ECHA) na klasifikáciu tejto chemikálie ako látky toxickej pre reprodukciu (kategória 1B) z dôvodu nepriaznivých účinkov na sexuálnu funkciu a plodnosť alebo na vývoj. Preto bude nPB, známy aj ako 1-brómpropán alebo 1-BP, zahrnutý do prílohy XIV nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (PDF, 344 kB) (ES) č. 1907/2006, ktorá je uvedená v článku 57 písm. c), a na základe toho bude jeho používanie zakázané.

   Agentúra ECHA určila termín zákazu nPB na 4. júla 2020.


  • Časová os zákazu n-propylbromidu

   Látka:

   • 1-brómpropán (n-propylbromid)
   • Číslo ES: 203-445-0
   • Č. CAS: 106-94-5

   Prechodné opatrenia:
   Dátum poslednej žiadosti: 4. januára 2019
   Používatelia so sídlom v EÚ musia požiadať o špeciálne oprávnenie na ďalšie používanie nPB. „Posledný termín“ na podanie žiadosti o povolenie je 4. januára 2019.
   Článok 58 ods. 1 písm. c) bod ii)

   Dátum zákazu: 4. júla 2020
   Po dátume zákazu 4. júla 2020 sa už n-propylbromid nesmie bez povolenia používať.
   Článok 58 ods. 1 písm. c) bod i)

   Vnútorná vlastnosť uvedená v článku 57:
   Toxický pre reprodukciu (kategória 1B)

   Číslo záznamu:
   '32


  • Globálne predpisy týkajúce sa nPB sa sprísňujú

   Európa je svetovým lídrom pri určovaní precedensov pre bezpečnostné a environmentálne predpisy a americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) za ňou tiež nezaostáva. V minulom roku vydala americká agentúra EPA na verejné pripomienkovanie a odborné preskúmanie návrh posúdenia rizík v prípade n-propylbromidu (nPB), ak sa používa v postrekových lepidlách, pri chemickom čistení (vrátane čistiacich prostriedkov na škvrny) a pri odmasťovaní parou.

   S čoraz prísnejšími predpismi na celom svete týkajúcimi sa použitia nPB pri odmasťovaní parou nastal čas prejsť na bezpečnejšie, trvalo udržateľné rozpúšťadlá, ako sú 3M™ Novec™ Technické Kvapaliny. Preskúmajte novú webovú stránku značky 3M™ Novec™ a nájdete ďalšie dôvody, prečo si vybrať 3M Novec Technické Kvapaliny ako náhradu nPB pri čistení rozpúšťadlami a odmasťovaní parou.
   ©3M 2017. Všetky práva vyhradené.
   3M a Novec sú ochranné známky spoločnosti 3M.
   Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.


Prihlásiť sa na odber aktuálnych tém týkajúcich sa výrobkov 3M Novec

Nechajte si prehľady, ktoré napísali odborníci v oblasti protipožiarnej ochrany, čistenia rozpúšťadlami a prípravkov, zasielať do svojej schránky.