Hasenie s Novec 1230

Systém hasenia, ktorý pomáha chrániť všetko, čo máte na starosti – ľudí, podniky, aktíva a dokonca aj planétu – si vyžaduje progresívnu vedu bez kompromisov.

Na dôkladné a perspektívne rozhodovanie potrebujete informácie, zároveň musíte vedieť, ako fungujú rôzne hasiace látky, a zvážiť spôsoby, ktorými môžu ovplyvniť vašu činnosť, vašich pracovníkov a váš svet. Pozrite sa bližšie na to, ako obstála 3M™ Novec™ 1230 Hasiaca Kvapalina v porovnaní s hlavnými v súčasnosti dostupnými spôsobmi hasenia. Potom nám povedzte, ako by vám vedecké poznatky spoločnosti 3M mohli pomôcť.

Fialový trojfarebný sieťový dizajn.

3M Novec 1230 vs. FM-200® a ďalšie fluórované uhľovodíky (HFC)

Vyhnite sa súčasným a nadchádzajúcim regulačným limitom pre HFC.

Ochrana sveta, v ktorom žijeme, sa stala dôležitou súčasťou nášho života. V spoločnosti 3M hľadáme vedu, ktorá toto poslanie podporuje. Regulačné opatrenia svetových vlád a iniciatívy firiem urýchľujú prechod z ekologicky škodlivých čistých hasiacich HFC prostriedkov, ako je FM-200® (HFC-227ea), na udržateľnejšie alternatívy

Výsledkom je, že HFC čelia prísnym predpisom, ktoré vyžadujú postupné obmedzovanie výroby a spotreby. Pri určovaní hasiaceho prostriedku je potrebné zobrať do úvahy vplyv daného prostriedku na planétu, ale aj potenciálne náklady a dostupnosť náhradných látok v dôsledku predpisov o postupnom obmedzovaní výroby a spotreby.

Kvapalina Novec 1230 má veľmi nízky potenciál GWP (nižší ako 1), nepoškodzuje ozónovú vrstvu, nezostáva v atmosfére a nepodlieha predpisom o postupnom obmedzovaní výroby a spotreby. Tomuto produktu veríme a garantujeme ho zárukou 3M™ Blue Sky℠, vďaka ktorej môžete byť bez obáv, pretože vám zaručí 20-ročnú ochranu pred prípadnými stratami, ktoré by mohli vyplynúť z regulačných opatrení.


Sledujte a dozviete sa viac o environmentálnom profile kvapaliny Novec 1230


Fialový trojfarebný sieťový dizajn.

3M Novec 1230 verzus inertný plyn


Skryté náklady na systémy založené na inertných plynoch sa rýchlo zvyšujú.

Určenie správneho systému protipožiarnej ochrany má dlhodobé dôsledky. Aké sú náklady spojené s údržbou a dopĺňaním takého systému?

Súčasťou práce odborníka na protipožiarnu ochranu (FPE) sú aj inteligentné investície organizácie. Nejde len o prevenciu straty v prípade katastrofickej udalosti, ako je požiar, ale aj o identifikáciu skrytých nákladov systémov, ako je hasenie inertným plynom.

Systémy založené na použitie inertného plynu zaberajú viac priestoru a tento priestor má svoju cenu. Takéto systémy musia na uhasenie požiaru vytlačiť viac vzduchu než moderný čistý prostriedok, akým je kvapalina Novec 1230. To znamená viac plynových fliaš pri zasielaní, inštalácii a údržbe, nehovoriac o skrytých nákladoch na ich dopĺňanie.

Navyše si tieto systémy vyžadujú dodatočné náklady na bezpečnosť, vrátane mimoriadnej ventilácie, mimoriadnej konštrukčnej pevnosti na podporu hmotnosti systému a vyšších nákladov na testovanie a kontrolu.

Keď si to všetko spočítate, zistíte, ako vám môže kvapalina Novec 1230 pomôcť, aby vaša investícia do inteligentnejšieho systému hasenia priniesla dividendy za váš projekt.


Sledujte a dozviete sa viac o hasení inertným plynom


Prevezmite informácie porovnávajúce 3M Novec 1230 a hasenie inertným plynom

Fialový trojfarebný sieťový dizajn.

3M Novec 1230 v porovnaní so systémami vodnej hmly a systémami vodného postrekovania


Systémy vodnej hmly a systémy vodného postrekovania môžu spôsobiť katastrofické poškodenie elektroniky, artefaktov a celkovo narušiť kontinuitu činnosti.

Protipožiarna ochrana kritických aktív nie je jednoduchá. Hoci sa môžu systémy vodnej hmly a systémy vodného postrekovania javiť ako jednoznačná metóda hasenia požiaru, existuje množstvo okolností, kedy môže byť voda skoro taká škodlivá a poškodzujúca ako samotný oheň.

Nezabúdajte na elektronické a elektrické komponenty, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v dnešnom živote.Voda je vodivá a môže spôsobiť skrat, nenapraviteľné škody a stratu dát. Škoda môže viesť k prestojom systémov kritických pre vašu činnosť, pre mesto a dokonca aj pre ľudské životy.

Podobne, nenahraditeľné umelecké diela, archívy a artefakty, ktoré voda často poškodí, sa dajú obnoviť len s veľkými nákladmi a úsilím ak vôbec.

Aj keď všetko ide podľa plánu, môžu byť náklady na vyčistenie a obnovu priestorov poškodených vodou nezanedbateľné. A nenechajte sa zmiasť pojmom „hmla“. Voda je voda bez ohľadu na jej formu. Rozhodnite sa rozumne a vyberte si moderný systém protipožiarnej ochrany, ktorý ochráni vaše najdôležitejšie aktíva.


Sledujte a dozviete sa viac o výhodách plynového protipožiarneho systému


Prevezmite informácie o porovnaní kvapaliny 3M Novec 1230 s vodou a systémom vodnej hmly

Fialový trojfarebný sieťový dizajn.

Porovnanie hasenia kvapalinou 3M Novec 1230 a oxidom uhličitým (CO2)


CO2 je pre ľudí nebezpečný a smrteľný.

Jednoducho povedané, plynný oxid uhličitý nie je bezpečným protipožiarnym prostriedkom v žiadnom prostredí, kde žijú alebo pracujú ľudia. Keďže vytláča dýchateľný vzduch, zbavuje oheň kyslíka ale rovnako ho zbavuje aj všetkých ľudí v priestore.

Prirodzené nebezpečenstvo CO2 znamená, že sa riadi inou normou. V zásade sa nesmie inštalovať v bežne obývaných priestoroch. Keď sa v priestore niekto nachádza, napríklad pri údržbe, dochádza k oneskoreniu spustenia systému,  ktoré dáva ľuďom čas na evakuáciu. Je to však čas, počas ktorého sa môže oheň rozšíriť.

Navyše sa so systémami s CO2 spája niekoľko ďalších skrytých nákladov – niektoré súvisia s nebezpečenstvom, ktoré predstavujú, a iné s požiadavkami na inštaláciu. Hoci je pravda, že samotný oxid uhličitý je lacný, v prípade vlastníctva systému s CO2 zvážte nasledujúce náklady:
 

  • Školenie zamestnancov o rizikách, ktoré predstavuje CO2, a o postupoch evakuácie
  • Blokovacie ventily na ochranu priľahlých priestorov
  • Požiadavky na hydrostatické testovanie vysokotlakových fliaš
  • Požiadavky 30-dňovej kontroly
  • Náklady spojené s prestojmi pri údržbe a kontrolách
  • Skúška kompletného vypustenia pri každom nebezpečenstve
  • Náklady na skladovanie systému

Stavte na bezpečnosť. Stavte na rozum. Vyberte si 3M™ Novec™ 1230 Hasiacu Kvapalinu.


Sledujte a dozviete sa viac o hasiacich systémoch na báze CO2


Prevezmite informácie o porovnaní kvapaliny 3M Novec 1230 s hasiacimi systémami na báze CO2